Y Dược Phúc Nguyên

  • http://rohaumon.com.vn/admin/
  • http://rohaumon.com.vn/admin/http://facebook.com/
  • VIÊM XƯƠNG, RÒ XƯƠNG, RÒ TỦY

    Bệnh viêm xương, rò xương, rò tủy, u tủy...với tây y thì vô cùng phức tạp. nhưng với Đông y nó lại là bệnh dễ, cực kỳ dễ chữa. CHỮA KHỎI BÊNH MỚI THU TIỀN. BỆNH NHÂN...

  • NHỌT HẬU BỐI

    NHỌT HẬU BỐI

    Hậu bối không phải là nhọt độc, nó chỉ là nhọt có...